פיטורים ללא הודעה מוקדמת

החוק קובע כי תובע רשאי לדחות תביעה במלואה אם אחד או יותר הנתבעים יורה לבית המשפט להגיש הודעת פיטורים ובית המשפט יודיע לצדדים האחרים על הודעת הפיטורין פחות מ -5 ימים לפני מועד המשפט. אם מוגשת תביעה שכנגד, חתומה בהודעת פיטורים על ידי הצד השני או אחרת מופיעה בתביעה. כפי שנקבע בהודעה יש לדחות את ההוראה ללא פגיעה, וההוקעה חייבת לשמש פסק דין בתיק שהגיש התובע והדחה אותו על ידי בית המשפט בארצות הברית במדינה שבה הוגשה התביעה על ידי אותו צד, כולל אותן טענות, ובהן מורה בית המשפט שלא לדחות את התביעה ללא פגיעה. כאמור בתקנה 41 (א) (1), דין תביעה להידחות רק אם התובע מבקש זאת מבית המשפט, בצו ובתנאים המתאימים לפי בית המשפט.

אם תדחה תביעה לפי הוראות תקנה 23 (ג) ותקנה 66 (א) לחוק זה

יגיש התובע וימסור הודעת סיום לצד השני המגיב לבקשה להליכי סיכום. בעת ההודעה או אם הראשונה מתרחשת הודעת סיום החתומה על ידי כל הצדדים המעורבים בפעולה. אם הפעולה כוללת רכוש שהוחרם על ידי בית משפט או מוחזק במשמורתו של בית משפט, או אם מדובר בתביעה או חלק מתביעה, יש לדחות את התביעה אם התובע יורה לבית המשפט לנהל משפט המשרת את המעמד הדיוני. על הודעת הפיטורין, או בכל עת לאחר שמיעת הבקשה להליך סיכום (אם לא הוגשה), התפטרות חבר המושבעים בתיק שנדון על ידי חבר מושבעים, או החלטת בית המשפט להגיש את התיק.

התובע וצדדים אחרים מחויבים להגיש או להגיש הודעת פיטורין בתוך 45 ימים מהיום שצוין בהודעה

ללא קשר אם בית המשפט כבר דחה את התיק כולו והאם יש סיבה תקפה לכך שלא דוחה את התיק. אם התובעים או צדדים אחרים מבקשים סעד מתקבל על ידי בקשה להפסקת ההליכים, בית המשפט רשאי לא רק לדחות את התיק 45 יום לאחר קבלת הודעת הפשרה, אלא גם להוכיח סיבה מוצדקת לכך שלא ניתן יהיה לדון בתיק. פוטר מיד. תביעה אזרחית עלולה להידחות מבלי לפגוע ב: (א) היעדר העמדה לדין פלילי; (ב) התובע הינו תובע שכנגד או תובע שכנגד; או (ג) צד שלישי אינו מציין כי הפעולה נידונה או נשמעה במשך שנה אחת לפחות; (ד) העובדות והעובדות אוחדו; ו (ה) אי הבאת התביעה לדיון או שימוע הביאו את הצדדים להגיש בקשת פיטורים.

לא תינתן הודעה על צעד הטיל על צד אחר את הכללים הדרושים לבקשת הצד שכנגד לדחות תביעה שהגיש צד אחר בגין אי ציות לכללים שהורה בית המשפט.

יש לציין כי בנסיבות מתאימות

בית המשפט רשאי להגיש בקשה לפסק דין, לדחות את הבקשה לפסק דין, או לתת משפט חדש או פיטורים מרצון ללא פגיעה בהתאם לכלל 41 (א) ( 2). הימנעותו של התובע לעקוב אחר כללים אלה או לצו בית משפט: הגשת נוסח המשפט השני בחלוקה (א) של בקשת פיטורים סוגרת את עדויות התובעים, ואם התיק יידון על ידי חבר מושבעים, הופך את התיק לדיון על ידי חבר מושבעים.

תובע רשאי לדחות תיק ללא פגיעה אם למשל במקרה חמור הונפקה סוללה או תקיפה קודמת

כדי לתקן חולשות או טעויות בחלק כלשהו של התיק, כגון הוכחה לכך שהתובע היה לא מוכן לצאת לדין בזמן שקבע השופט. אם התיק יידון על ידי חבר מושבעים ונסגר על ידי התובע ללא ראיות, הנתבע רשאי לבקש פיטורין לפי תקנה 41 (ב) מאחר וראיות התובע לשיקום אינן מספיקות או שהראיות של התובע אינן עקביות או מעוררות שאלות של מהימנות. אם תידון תביעה של התובע בבית המשפט וחבר המושבעים משלים את לקיחת הראיות והנתבע מוותרת על זכות להציג ראיות אם הבקשה לא מתקבלת, ניתן לבקש את הדחייה על בסיס עובדות או חוק, אלא אם כן התובע הראה זכות תיקון.

כאשר מחליטים אם לפטר עובד בגין התנהגות בלתי הולמת ללא התראה מוקדמת

על המעסיק להתחשב בכל ההקשר של המצב. פיטורים ללא הודעה מוקדמת הינם פיטורים שלא כדין, קרי הפרת חוזה, גם אם היא נובעת מהתנהגות חמורה מצד העובד. שימו לב כי ישנם מקרים של התנהגות בלתי הולמת קיצונית המצדיקים פיטורין ללא הליך משמעתי מוקדם.

רוב המעסיקים מודעים לזכותם לסיים עובד ללא הודעה אם ביצע נגדו התנהגות בלתי הולמת גסה ללא התראה מוקדמת. עם זאת, אם בית המשפט קמא קבע כי העובד לא ביצע את ההתנהגות הרעה, פיטוריו ללא אזהרה מוקדמת אינם צודקים.

יצירת קשר מהירה